Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

a) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy Stehel construction s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodaní tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

b) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej alebo faxovej objednávky.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váha, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatne údaje obsiahnuté na WWW stránkach, katalógoch, prospektoch a v inej tlačenej podobe sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

nezávadný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

vybavené slovenskými návodmi k obsluhe

3. Cena a spôsob platby


Ceny uvedené na WWW stránkach sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Tovar je štandardne dodávaný na dobierku. Iný spôsob platby je možný po dohode s predávajúcim. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Objednávku môžete telefonicky, prípadne emailom stornovať do chvíle, ako s Vami naši operátori naplánujú dopravu tovaru k Vám.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje pravo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, či sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru: V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

5. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 3 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.raimondinaradie.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenkej pošty – doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní.

Geis Group - riadi sa platnými podmienkami Geis Group – doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania

osobný odber – v predajni STC krby na adrese Nitrianska 540, 92551 Šintava

6. Lehota pre vrátenie tovaru


Ak objednávate ako súkromná osoba (nie teda na IC), máte v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktuje nás a písomne uveďte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedeným čísla objednávky, dátumu nákupu a Vášho čísla účtu či adresu pre vrátenie peňazí. Toto ustanovenie zákona však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom bol privezený pri dodávke. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či inak znehodnotený a ani nesmie niesť žiadne známky jeho používania. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodného obalu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené na Váš účet po doručení tovaru na našu adresu do 30-tich kalendárnych dní.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátit všetko, čo si na jej základe poskytly. Kupujíci musí dodavatelovi vydat všetko, čo na základe kupnej zmlouvy získal. Ak to už neni dobre možné (napr. v mezidobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúcí poskytnúť penežnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatnit na spotrebitelovi právo na náhradu škody a započítat svoj nárok na vratenú kupnu cenu. Prodávajúci kupujúcemu v takomto prípade vráti len takto zníženú kupnu cenu. Na kúpnu cenu, která má byť kupujúcemu vrátená, môže dodavateľ naviac započítat svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na dopravu).

7. Záruka

U položky tovar je na faktúre uvedená doba trvania záruky, ak nie je uvedená, jedná sa spravidla o 24 mesiacov alebo záruku inzerovanú výrobcom alebo dodávateľom. Záručná doba začína bežať dňom predania tovaru. V prípade výmeny tovaru v záruke sa záruka nepredlžuje, ak je zostávajúca záruka na tovar dlhšia ako 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje hlavne na chyby spôsobené:

 

neoprávneným zásahom (porušenie ochranných pečatí, plomb, alebo nálepiek)

 

opravou alebo údržbou špeciálnych zariadení osobami, ktoré k tomu dodávateľ nepoveril

 

v dôsledku použitia tovaru k inému ako obvyklému účelu, nevhodným skladovaním, zlou alebo neodbornou obsluhou a pod.

 

nedodržaním pokynov stanovených výrobcom či dodávateľom v dokumentácii tovaru

 

prevádzkou zariadenia v prostredí s nadmernou prašnosťou, teplotou alebo vlhkosťou vzduchu, ak nie je k tomu výrobok určený a prispôsobený

 

zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej CSN (zlé uzemnenie, prepätie, podpätie, výkyvy napätia v sieti)

 

bežným opotrebovávaním

 

živelnými pohromami alebo vyššou mocou

Porušenie alebo odstránenie generačných nálepiek na tovar môže mať za následok ukončenia záručnej doby a záručného servisu.

8. Reklamácia tovaru

Záručná doba začína odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Kupujúci je povinný ihneď po zaistení chyby preveriť stav tovaru a zistenú chybu uplatniť k reklamácii písomnou formou (e-mailom, faxom, poštou) u dodávateľa. Pre dopravu tovaru k reklamácii zariadenia k dodávateľovi je možné použiť niektorú z nasledujúcich služieb: Slovenská pošta, DPD, PPL, DHL, Toptrans a pod. Tovar neposielajte vlakovou prepravnou službou ani poštou na dobierku – nebude prijaté! Dodávateľ nemôže zaisťovať dopravu z vlakového skladu do firmy, overovať a preberať dobierkové zásielky. Dopravné v rámci reklamácie ide k tiaži kupujúceho, ak nebolo dohodnuté inak. Miestom uplatnenia reklamácie je kamenný obchod dodávateľa. V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar zákazníkovi na vlastné náklady.

Tovar určený na reklamáciu bude prijatý k reklamačnému riadeniu:

 

v pôvodnom obale; musí byť zbavený všetkých nepôvodných nálepiek atd.

 

s priloženou kópiou dodacieho listu alebo faktúry

 

s písomným popisom chyby

 

s kontaktnou (dodacou) adresou*, telefónom a súpisom reklamovaného tovaru. (*Nemusí sa vždy zhodovať s pôvodnou fakturačnou adresou na priloženom doklade).

V prípade, že tovar nebude dodaný na reklamáciu s vyššie uvedenými náležitosťami, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu predĺženia reklamačného riadenia. U oprávnených reklamácií bude opravený alebo vymenený tovar vrátený kupujúcemu v najkratšom možnom čase. Pokiaľ bude zistené, že reklamácia je neoprávnená, hradí všetky náklady spojené s vyriadením reklamácie kupujúci. Reklamáciu zjavne poškodeného výrobku pri doprave od dodávateľa ku kupujúcemu je nutné uplatniť bez čakania v deň dodania tovaru (výnimočne nasledujúci pracovný deň). Rovnakým spôsobom je nutné reklamovať neúplnosť či nekompletnosť reklamovaného tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nemusí byť braný ohľad. O oprávnenosti reklamácie a spôsobe odstránenia chyby rozhoduje dodávateľ na základe dodaných podkladov a materiálu. Ďalšie nároky vrátane náhrady následne vzniknutých škôd sú vylúčené. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 30 dní odo dňa jeho dodania.

9.Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú spracované v súlade so zákonom. Poskytnutím údajov k registrácii zákazníka/návštevníka súhlasí s tým, aby dodávateľ poskytnuté údaje spracoval a využil pre interné a marketingové potreby. Tieto údaje nebudú poskytované tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu zákazníka/návštevníka. V súlade so zákonom, zákazník súhlasí so zasielaním informačných emailov z internetového obchodu.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnej vo výške ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade dokázateľne dohodnuté inak. Odoslanú objednávku (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a násl. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Otváracia doba

Po - Pia: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 12:00

STEHEL CONSTRUCTION s.r.o.

Nitrianska 540
925 51 Šintava

IČO: 36781622
IČ DPH: SK2022391195

mobil: 0905 745 622
email: info@raimondinaradie.sk
facebook: raimondisk